Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Yorstart.nl onderdeel van Domeindetective.nl

1. Toepasselijkheid en definities

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van Domeindetective.nl. Deze Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Diensten tussen Domeindetective.nl en Opdrachtgever.

1.2. Domeindetective.nl heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen in de Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Diensten van Domeindetective.nl. Met bestellen van nieuwe Diensten, verlengingen en/of herplaatsingen wordt de Opdrachtgever geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard.

1.3. Van de Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Afwijkingen worden pas geacht te zijn aanvaard indien Domeindetective.nl deze schriftelijk heeft bevestigd.

1.4. Domeindetective.nl wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.

1.5. In deze Voorwaarden hebben onderstaande begrippen (voor zover deze Voorwaarden geschreven met hoofdletter) de volgende betekenis:

a. Aanbieding: voorstel tot gebruikmaking van de Diensten tegen een bepaald tarief.

b. Diensten: het door domeindetective.nl op https://www.Yorstart.nl aangeboden platform waarop Opdrachtgever links en advertenties kan bestellen en plaatsen (waaronder tevens wordt verstaan plaatsen doormiddel van de dienst ‘linkruil’).

c. Offerte: persoonlijk voorstel tot gebruikmaking van de Diensten tegen een in de Offerte bepaald tarief.

d. Opdrachtgever: de consument en/of rechtspersoon die Diensten afneemt bij Domeindetective.nl.

e. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.  

2. Aanbod en totstandkoming 

2.1. Diensten van Domeindetective.nl worden aangeboden op de website/platform Yorstart.nl, per e-mail en/of advertenties.

2.2. Uitingen van Domeindetective.nl als genoemd in artikel 2.1 met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

2.3. Op verzoek van Opdrachtgever kan Domeindetective.nl een schriftelijke Offerte verstrekken tot levering van Diensten.

2.4. De Offerte is geldig voor de termijn die in de Offerte is opgenomen. Indien in de Offerte geen termijn is opgenomen, zal de Offerte 14 (veertien) dagen geldig zijn.

2.5. Diensten komen tot stand door: a. Betaling door Opdrachtgever van, door Domeindetective.nl, aangeboden Diensten als genoemd in artikel 2.1. b. Schriftelijke acceptatie van een, door Domeindetective.nl, schriftelijk uitgebrachte Offerte als genoemd in artikel 2.3.  

3. Voorschriften aanlevering en verplichtingen Opdrachtgever 

3.1. Opdrachtgever zal alleen gebruik maken van de Diensten in overeenstemming met het bepaalde in de Offerte, Aanbieding en de Voorwaarden.

3.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om links te plaatsen naar websites die (mogelijk):

a. schadelijke software of virussen bevatten;

b. illegale muziek en/of films bevatten;

c. druggerelateerd zijn;

d. alcohol gerelateerd zijn;

e. onrechtmatige uitlatingen bevatten, die kwetsend, aanstootgevend of discriminerend kunnen zijn. Tevens zijn politieke en racistische links niet toegestaan;

f. op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten, waaronder mede begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden, onrechtmatig een merknaam te gebruiken/misbruiken; en/of

g. een negatief effect kunnen hebben op derden. Hieronder wordt verstaan, maar niet uitsluitend, links naar negatieve reviews, nieuwsberichten etc. Onder gerelateerd wordt verstaan, maar niet uitsluitend, verkoop, stimulering, productie. 

3.3. Het plaatsen van links met erotische content is verboden

3.4. Indien Opdrachtgever kiest voor de Dienst ‘link importeren’ dient het standaard template, welke door Domeindetective.nl beschikbaar wordt gesteld, te worden gebruikt.

3.5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop het standaard template, als genoemd in artikel 3.1. wordt ingevuld en aangeleverd.

3.6. Domeindetective.nl is niet verantwoordelijk voor het op een foutieve wijze invullen door Opdrachtgever van het standaard template.

3.7. Links importeren is een geautomatiseerd proces en wordt uitgevoerd op de wijze waarop het tabblad ‘’links’’ is ingevuld. De tabbladen ‘’aantekeningen’’ en ‘’rubrieken’’ worden niet meegenomen bij het importeren en kunnen niet worden gebruikt om instructies te geven aan Domeindetective.nl.

3.8. Indien Opdrachtgever kiest voor de Dienst ´Linkruil´ dient Opdrachtgever Domeindetective.nl op de hoogte te stellen indien een link wordt verwijderd.

3.9. Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Offerte, Aanbieding en Voorwaarden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Offerte, Aanbieding en Voorwaarden, relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, fatsoensnormen en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.  

4. Afwijzing/ opschorting/ verwijdering  

4.1. Domeindetective.nl is te allen tijde gerechtigd om de levering van Diensten te weigeren, op te schorten of geleverde Diensten te verwijderen in geval van niet naleven van deze Voorwaarden, technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard of strekking alsmede van principiële aard dan wel andere zwaarwegende redenen ter interpretatie van Domeindetective.nl.

4.2. Verwijdering en opschorting, als genoemd in artikel 4.1, van de geleverde Diensten laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten te betalen onverlet.

4.3. Domeindetective.nl is gerechtigd onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze, de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de overeenkomst volledig te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden in geval Opdrachtgever, niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden vermelde voorwaarden. 

5. Garantie/ vrijwaring  

5.1. Opdrachtgever garandeert dat de bij Domeindetective.nl geplaatste links, alsmede de inhoud van de websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst, voldoen aan het bepaalde in de Offerte, Aanbieding en Voorwaarden, relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, fatsoensnormen en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt. Domeindetective.nl heeft het recht om de Diensten die niet aan voorgenoemde voorwaarden voldoen te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens Domeindetective.nl gehouden om de links te betalen.

5.2. Opdrachtgever garandeert dat de geplaatste links geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten, al dan niet zonder medeweten van Opdrachtgever, die de werking van de door Domeindetective.nl aangeboden Diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.

5.3. Opdrachtgever garandeert dat websites, waar de geplaatste links naar verwijzen, voldoen aan wet- en regelging, waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van cookies.

5.4. Opdrachtgever vrijwaart Domeindetective.nl voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voorvloeiende uit:

a. gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever;

b. handelen en/of nalaten van Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden. Opdrachtgever stelt Domeindetective.nl in bovenstaande gevallen schadeloos voor kosten (waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand), schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van toezichthouders en derden. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens op verzoek van gedupeerde aan gedupeerde worden vrijgegeven. Dit ter beoordeling van Domeindetective.nl.

5.5. Domeindetective.nl levert geen enkele garantie op haar Diensten. De Diensten worden verleend ‘’zoals ze zijn’’.

5.6. Domeindetective.nl levert geen enkele garantie op het effect van de Diensten. Eventuele SEO Metrics zijn slechts indicatoren. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

6. Levering/ uitvoering Diensten  

6.1. Bij bestelling van de Diensten krijgt Opdrachtgever direct de mogelijkheid om de wijze waarop zij van haar Diensten gebruik wil maken in te vullen. Opdrachtgever bepaalt o.a. zelf of en wanneer links geplaatst worden, welke links geplaatst worden en voor hoelang.

6.2. De bestelling is voltooid na betaling door Opdrachtgever. Bij voltooiing van de bestelling worden de Diensten binnen de volgende termijnen geleverd:

a. Direct, indien Opdrachtgever heeft betaald door middel van het online betaalsysteem.

6.3. Domeindetective.nl behoudt zich het recht voor om de levering van de Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder de Offerte, Aanbieding of Voorwaarden. Domeindetective.nl is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.  

7. Aansprakelijkheid  

7.1. Domeindetective.nl voert de door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Domeindetective.nl is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Opdrachtgever, die voortvloeien uit de door Domeindetective.nl geleverde Diensten, indien deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Domeindetective.nl.

7.2. Opdrachtgever bepaalt zelf op welke wijze zij gebruik maakt van de Diensten. De wijze waarop van de Diensten gebruik wordt gemaakt kan invloed hebben op vindbaarheid van de website op online zoekmachines als Google.nl. Opdrachtgever plaatst daarom geen links van derden (tenzij zij hiertoe gemachtigd is) en vrijwaart Domeindetective.nl volledig voor geleden schade van eventuele dalingen in zoekopdrachten of sancties van derden.

7.3. Online zoekmachines stellen voorwaarden aan de manier waarop wordt deelgenomen aan linkuitwisselingsprogramma’s, Domeindetective.nl is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde linkbuilding. Indien Opdrachtgever op dermate wijze gebruik maakt van de Diensten die van Domeindetective.nl die in strijd zijn met reglementen van derden is Domeindetective.nl niet aansprakelijk. Domeindetective.nl kan eventuele schade verhalen op Opdrachtgever.

7.4. De aansprakelijkheid van Domeindetective.nl gaat nimmer verder dan herplaatsing/her levering van Diensten.

7.5. Domeindetective.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens contractpartijen.  

8. Overmacht  

Domeindetective.nl is niet gehouden tot het (tijdig) nakomen van haar Diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, downtime, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, almede iedere andere situatie waarop RB Internet Services geen (beslissende) controle kan uitoefen. In het geval van een situatie van overmacht is Domeindetective.nl niet gehouden enige door de Opdrachtgever als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.  

9. Duur 

Opdrachtgever voert bij aanschaf zelf in voor welke duur hij de overeenkomst met Domeindetective.nl wenst aan te gaan. Opdrachtgever voert zelf in binnen welke termijn de links online worden geplaatst.  

10. Intellectuele Eigendomsrechten  

10.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Domeindetective.nl in het kader van de Dienst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Domeindetective.nl. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent Domeindetective.nl aan de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Dienst een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.

10.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die Opdrachtgever aan Domeindetective.nl verstrekt in het kader van de Dienst, blijven berusten bij de Opdrachtgever. Voor zover noodzakelijk voor de levering van de Diensten door Domeindetective.nl verleent de Opdrachtgever aan Domeindetective.nl gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.

10.3. Opdrachtgever vrijwaart Domeindetective.nl voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking op het gebruik door Domeindetective.nl van de door Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten. 

11. Geheimhouding  

11.1. Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en duur van de Diensten. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Diensten voort.

11.2. Partijen zullen geen vertrouwelijk en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

11.3. Bovenstaande geheimhoudingsplichten bestaan niet indien en voor zover;

a. Een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;

b. De informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet;

c. Ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie;

d. Opdrachtgever in strijd handelt met wet en regelgeving, deze Voorwaarden en/of onrechtmatig handelt. Gegevens kunnen in dat geval aan gedupeerde worden vrijgegeven. Dit ter interpretatie van Domeindetective.nl.  

12. Overige bepalingen 

12.1. Domeindetective.nl plaatst bij het aanmaken van een account door Opdrachtgever mogelijk cookies. Informatie over cookies die worden geplaatst zijn de te vinden in het cookiestatement op de website.

12.2. De inhoud van de Diensten en de Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen.

12.3. Domeindetective.nl mag bij de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden inschakelen.

12.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Diensten over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Domeindetective.nl.

12.5. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel onverlet. Partijen zullen het strijdige deel vervangen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige bepaling in acht wordt genomen.

12.6. Geen rechten kunnen worden ontleend aan typ- en spelfouten.  

13. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter 

13.1. Op deze Voorwaarden en alle Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen voortvloeiend uit de Diensten en/of de Voorwaarden zullen, indien tussen Domeindetective.nl en Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

Canvaswinkel.nl, de slimste keuze voor uw canvas